Reglement 2016

Omschrijving “Met Belgerinkel naar de Winkel”

Artikel 1 - Doelstelling campagne
De campagne "Met Belgerinkel naar de Winkel" heeft tot doel duurzame mobiliteit en het winkelen bij de lokale handel te bevorderen.

Artikel 2 - Initiatiefnemers campagne

De campagne "Met Belgerinkel naar de Winkel" is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, Unizo vzw en Gezinsbond vzw, i.s.m. 159 lokale entiteiten (steden, gemeenten, districten).

 

Artikel 3 - Organisatie Belgerinkel tombola

3.1.  De Belgerinkel tombola van 30 april tot 4 juni 2016 is een organisatie van Bond Beter Leefmilieu.

3.2. De uitreiking van de gemeentelijke prijzen is in handen van de lokale campagneverantwoordelijken, te vinden op http://www.belgerinkel.be/index.php/7 .

3.3. De organisatie van de tombola werd goedgekeurd per koninklijk besluit op 22 februari 2016 en heeft als vergunning III/42/148/16.

3.4. Met vragen en klachten over het verloop van de tombola kan men terecht bij Inge Malevé, projectmanager Met Belgerinkel naar de Winkel, inge.maleve@bblv.be, 02/282 17 30.


Verdeling van de Belgerinkel-loten

Artikel 11 - Aantal Belgerinkel-loten
Er worden in totaal 5.800.000 loten gedrukt. Tussen 4 en 18 april 2016 wordt de eerste bestelling loten naar de lokale entiteiten verdeeld.

Artikel 12 - Uitreiking Belgerinkel-loten

De klant heeft bij iedere aankoop bij een deelnemende handelaar naar wie hij/zij zich te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer van de woonplaats naar de handelaar verplaatst, recht op 1 Belgerinkel-lot. Een handelaar behoudt zich het recht om bij zichtbaar gebruik van de wagen de uitgifte van een Belgerinkel-lot te weigeren. Indien er op het moment van aankoop geen Belgerinkel-loten beschikbaar zijn, kan de handelaar eveneens de uitgifte weigeren.

 

Artikel 13 - Plaats van uitreiking Belgerinkel-loten

Een Belgerinkel-lot kan zolang de voorraad strekt worden verkregen bij deelnemende handelaars in de deelnemende gemeenten (overzicht op http://www.belgerinkel.be/index.php/7).

 

Artikel 14 - Periode van uitreiking Belgerinkel-loten

Een Belgerinkel-lot mag door de deelnemende handelaar enkel worden uitgedeeld van 30 april tot 4 juni 2016. Indien de voorraad Belgerinkel-loten bij een handelaar is uitgeput, vervalt hiermee het recht op een Belgerinkel-lot.

 

Verloop van de tombola

Artikel 21 - Periode registratie Belgerinkel-loten
Een Belgerinkel-lot kan worden geregistreerd vanaf zaterdagochtend 30 april 2016 om 00.01 u. tot maandagavond 6 juni 2016 om 23.59 uur.

Artikel 22 - Deelname aan Belgerinkel tombola

22.1.  Om kans te maken op een prijs uit de nationale prijzenpot dient de code van het lot samen met geldige contactgegevens geregistreerd te worden via http://tombola.belgerinkel.be. Om kans te maken op een prijs uit de lokale prijzenpot dienen geldige contactgegevens ingevuld te worden op het lot en vervolgens gedeponeerd in één van de Belgerinkel-boxen op lokale plaatsen in de deelnemende gemeenten.

22.2. Enkel een lot dat, zoals omschreven in artikel 12 werd verkregen, mag geregistreerd of gedeponeerd worden om kans te maken op een prijs. Indien Bond Beter Leefmilieu kan aantonen dat een lot niet conform artikel 12 werd verkregen, behoudt Bond Beter Leefmilieu zich het recht de toekenning van een prijs te weigeren.
 

Artikel 23 - Toekenning van de prijzen

23.1. Door de registratie van de code op een Belgerinkel-lot via http://tombola.belgerinkel.be maakt de deelnemer kans op de prijzen (zie http://tombola.belgerinkel.be/overzichtprijzen) die gelden op de datum dat het lot werd geregistreerd.

23.2. De Vlaamse prijzen worden met een computerscript ad random in de ochtend volgend op de registratieperiode toegekend.

23.3. Naam, voornaam en woonplaats van de geselecteerde winnaar verschijnen na trekking automatisch op http://tombola.belgerinkel.be/overzichtprijzen.

23.4. De toekenning van de lokale Belgerinkel-fiets en eventuele andere prijzen van de gemeente is in handen van de lokale campagneverantwoordelijken.

23.5. Op het einde van de campagneperiode ontvangt iedere lokale campagneverantwoordelijke een lijst met de registraties van de loten die aan inwoners van hun stad of gemeente werden verdeeld, samen met de contactgegevens.

23.6. Deelnemers die niet via internet kunnen registreren, kunnen hun verzamelde Belgerinkel-loten in de Belgerinkel-boxen deponeren, te vinden in de openbare gebouwen van de gemeente. Deze deelnemers kunnen enkel meedingen voor prijzen uit de lokale prijzenpot.

23.7. De lokale campagneverantwoordelijke organiseert de trekking van de lokale prijzen voor de loten die via de Belgerinkel-boxen werden ingediend.

23.8. De lokale entiteit behoudt het recht om per deelnemende klant maximum 1 prijs uit de prijzenpot toe te kennen.

 

Artikel 24 - Uitreiking van de prijzen

24.1. Winnaars worden binnen de 7 dagen na het toekennen van de prijs via e-mail, per post of telefonisch gecontacteerd.

24.2. Na contactname zoals beschreven in paragraaf 24.1 heeft de winnaar 14 dagen de tijd om Bond Beter Leefmilieu een correct leveradres te bezorgen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.

24.3. Een winnaar mag een prijs weigeren, maar heeft in dat geval geen enkel recht op compensatie of vervanging.

24.4. Indien een winnaar niet binnen de 14 dagen reageert via de opgeven contactgegevens zal de prijs worden toegewezen aan een back-up winnaar. Hierbij vervalt het recht van de eerst toegewezen winnaar om aanspraak te maken op de prijs.

24.5. Indien een prijs wordt toegewezen aan een back-up winnaar wordt hij/zij op dezelfde wijze gecontacteerd als beschreven in paragraaf 24.1 en 24.2.

24.6. Indien noch de winnaar, noch de back-up winnaar gecontacteerd kunnen worden zoals beschreven in paragraaf 24.1 en 24.2, of zij de prijs weigeren, dan wordt in overleg met de sponsor de prijs door BBL in bewaring genomen en op een andere manier (wedstrijd Facebook, ...) aan de deelnemers van Met Belgerinkel naar de Winkel uitgereikt. Hiermee vervalt het recht van de eerste en back-up winnaar om de prijs alsnog op te eisen.

24.7. Materiële goederen met een winkelwaarde kleiner dan 40 euro worden niet-aangetekend met De Post verstuurd. Materiële goederen met een winkelwaarde groter dan 40 euro worden aangetekend verstuurd.

24.8. Waardebonnen en vouchers worden via e-mail of post verstuurd.

24.9. Iedere lokale entiteit verzorgt de uitreiking van de gemeentelijke prijzen op de eigen gekozen manier.

24.10. Iedere lokale entiteit gebruikt de eigen communicatiekanalen (gemeentelijk infoblad, website, …) om de winnaars bekend te maken. De namen van de winnaars van de gemeentelijke prijzen kunnen ook bekend gemaakt worden via de Belgerinkel web-pagina van de gemeente.


Privacy

Artikel 30 - Privacy disclaimer
Je gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden beheerd door: Bond Beter Leefmilieu (BBL), Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, tel. 02 282 17 20, info@bblv.be. U heeft vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering of verwijdering van te vragen.

Artikel 32 - Contactgegevens deelname tombola
De verzamelde contactgegevens zullen worden gebruikt om de winnaars op de hoogte te brengen. De contactgegevens worden tevens aan de lokale campagneverantwoordelijke bezorgd voor de organisatie van de gemeentelijke prijsuitreiking. Tevens kunnen alle deelnemers via deze contactgegevens eenmalig gecontacteerd worden met de vraag om de campagne te evalueren. De contactgegevens zullen verder voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt, en niet worden doorgegeven aan sponsors of andere partijen.

Artikel 33 - Contactgegevens nieuwsbrief “Met Belgerinkel naar de Winkel”
De contactgegevens van de deelnemers die zich registreerden voor de nieuwsbrief van Belgerinkel naar de Winkel worden bijgehouden in een database voor de verzending van de nieuwsbrief van “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Een deelnemer kan zich op eenvoudige vraag hierop uitschrijven.

Artikel 34 - Contactgegevens andere initiatieven Bond Beter Leefmilieu
De contactgegevens van de deelnemers die op de hoogte willen blijven van andere initiatieven van Bond Beter Leefmilieu worden bijgehouden in een database. Zij worden betrokken bij de campagnes en activiteiten van Bond Beter Leefmilieu. Men kan op eenvoudige vraag op ieder moment vragen om zijn of haar gegevens in deze database te wissen.


Opgesteld te Brussel,
14 april 2016